Image not found

Sijoita kotimaiseen vastuulliseen
rakentamiseen

Tarjoamme 4 kertaa vuodessa tilitettävän 9% osinkotuoton.

Kasvun tukemiseksi haemme nyt rahoitusta omien energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten vuonna 2021 aloitettavien kiinteistökehityshankkeiden eteenpäin viemiseksi. Voit tehdä sijoituksen helposti verkkopankkitunnuksillasi. 

Osingon maksupäivät: 4.tammikuuta, 4.huhtikuuta, 4.heinäkuuta ja 4. lokakuuta  

Lisätietoa sijoittamisesta ja yhtiöstämme, puh. 044 5358083

Tärkeät Tekijät Oy tarjoaa laaja-alaisesti rakennus- ja saneerauspalveluja yrityksille sekä julkiselle sektorillle. Olemme erikoistuneet energiasaneeraukseen sekä kiinteistökehittämiseen. Suurimpia asiakkaitamme ovat mm. Helsingin kaupunki, Stara, Fazer, Kampin ostoskeskus ja laattapiste. Yrityksemme on perustettu vuonna 2014. Henkilöstömme koostuu alan vahvoista ammattilaisista, joilla vuosikymmenien kokemus rakentamisesta ja saneeraamisesta. Kasvun tukemiseksi haemme nyt rahoitusta omien kiinteistökehityshankkeiden eteenpäin viemiseksi.

Sijoitusohjeet

Muut sijoitukseen liittyvät oikeudet

Osakkeilla ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa eivätkä ne oikeuta osallistumaan yhtiökokoukseen. Osakkeilla on ainoastaan kulloinkin voimassa olevien pakottavien osakeyhtiölain säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet. Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta. Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä liitetä arvo-osuusjärjestelmään.

Sijoitus ei ole siirrettävissä kolmannelle

Osakkeet eivät ole siirrettävissä eivätkä pantattavissa kolmannelle osapuolelle. Osakkeisiin liittyvät osakeyhtiölain mukaiset tavanomaiset lunastus- ja suostumuslausekkeet. Lunastushinta on yksi (1) euro. Lunastus- ja suostumuslausekkeet eivät koske perhe- eivätkä perintöoikeudellisia saantoja eivätkä yleisseuraantoja.

Muut ehdot

Sijoittaja on velvollinen ilmoittamaan Tärkeät Tekijät Oy:lle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai muun virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Luonnollisen henkilön tulee lisäksi pyydettäessä todistaa henkilötietojensa oikeellisuus asianmukaisella, viranomaisen myöntämällä voimassa olevalla henkilöllisyysasiakirjalla.

Oikeushenkilön tulee lisäksi pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä ajantasaisen kaupparekisteriotteen tai vastaavan muun viranomaisen rekisteristä saadun rekisteriotteen avulla, joka selvittää oikeushenkilön olemassaolon ja oikeustoimikelpoisuuden sekä sen hallituksen tai muun päättävän elimen jäsenet.

Sijoittaja vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja paikkansapitävyydestä. Sijoittajan tulee ilmoittaa mahdolliset yhteystietojensa ja vastatilinsä muutokset Tärkeät Tekijät Oy:n verkkopalvelun viestitoiminnolla. Myös muu sijoittajasuhteeseen liittyvä yhteydenpito käydään palvelun viestitoiminnolla.

Tärkeät Tekijät Oy:llä on milloin tahansa oikeus keskeyttää osakkeiden tarjoaminen. Osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita, eikä niistä laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä eikä niihin sovelleta muita arvopaperimarkkinalain säännöksiä. Tärkeät Tekijät Oy ei ole luottolaitoslain tarkoittama luottolaitos eikä sijoitus ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei myöskään ole pääomaturvattu.

Vastuunrajoitus

Tärkeät Tekijät Oy ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Tärkeät Tekijät Oy ei vastaa verkko- tai viestiliikenteen häiriöistä riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta verkkoliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tai muusta vastaavasta viasta, eikä Tärkeät Tekijät Oy korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Tärkeät Tekijät Oy ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Tärkeät Tekijät Oy:llä on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

Sijoittajan tietosuoja

Tärkeät Tekijät Oy ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Tärkeät Tekijät Oy:llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on henkilötietolain mukaisesti oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sijoitukseen sovelletaan Suomen lakia ja siitä aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan sijoittajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Mikäli sijoittajalla ei ole vakinaista kotipaikkaa tai se sijaitsee ulkomailla, riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 

Sijoita vastuulliseen kiinteistökehitykseen

Tarjoamme 4 kertaa vuodessa tilitettävän 9% osinkotuoton.

Tietoa osakesijoituksen verotuksesta

Tärkeät Tekijät Oy -osakesijoituksen tuotto on osinkoa, johon sovelletaan listaamattomasta yhtiöstä saatavien osinkotulojen verotukseen liittyvää säännöstöä.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän listaamattomasta yhtiöstä saama osinko on pääomatulo-osinkoa, kun osinkotulo on enintään kahdeksan prosentin vuotuinen tuotto osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattiselle arvolle.

Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan yhtiön verovuotta edeltävän vuoden nettovarallisuuden perusteella siten, että yhtiön tilinpäätöshetken nettovarallisuus (varat – velat) jaetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Yhtiön lunastamia ja muutoin hankkimia omia osakkeita ei oteta laskelmassa huomioon.

Osingonsaajan verovuonna listaamattomista yhtiöistä saamat pääomatulo-osingot ovat osittain verovapaita ja veronalaisia. Osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaa enintään osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua 8 prosentin vuotuista tuottoa. Jos osingonsaajan verovuonna saamien tällaisten osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on veronalaista pääomatuloa 85 % ja verovapaata tuloa 15 %.

8 %:n vuotuisen tuoton ylittävä osa osingosta on ansiotulo-osinkoa. Ansiotulo-osingosta 75 % on veronalaista ansiotuloa ja 25 % verovapaata tuloa.

Lisätietoja Verohallinnon sivuilta:

(Siirtyy verohallinnon sivuille).

Sijoita vastuulliseen kiinteistökehitykseen

Tarjoamme 4 kertaa vuodessa tilitettävän 9% osinkotuoton.

Suunnatun osakeannin ehdot

Tärkeät Tekijät Oy:n yhtiökokous on 18.1.2021 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista. Tärkeät Tekijät Oy:n hallitus on yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla päättänyt suunnatusta osakeannista 18.1.2021. Osakeannin ehdoista päätettiin, sen lisäksi mitä osakeyhtiölaki ja Yhtiöjärjestys jo määräävät, seuraavasti:

Osakkeiden lukumäärä

Suunnatussa annissa annetaan korkeintaan 2000 kpl yhtiön uusia B-sarjan osakkeita.

Osakkeiden merkintäoikeus

Uusien B-osakkeiden merkintähinta on 1000 euroa / osake. Merkintähinta perustuu osakkeenomistajien määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden merkintä

Osakkeiden merkintä ja maksaminen tehdään yhtiön ilmoittamalle pankkitilille www.tarkeattekijat.com -palvelussa. Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää merkintäajan. Hyväksyttyjen osakemerkintöjen osinko-oikeus alkaa merkintää seuraavasta päivästä.

Osinko

B-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta) siten, että kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus on yhdeksän (9) prosenttia osakkeen merkintäpäivästä lukien.

Osinko-oikeus ja osingon maksaminen

Osakkeelle tuleva osinko lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365 tai 366. Osinko lasketaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona osakkeen merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu yhtiön pankkitilille, kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai osakkeen lunastuspäivään. B-sarjan osakkeiden kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle pankkitilille siten, että maksupäivä on kiinteästi neljännesvuosittain: 4. tammikuuta, 4. huhtikuuta, 4.heinäkuuta ja 4. lokakuuta. Osakkeen lunastuspäivänä maksamaton osinko maksetaan lunastuksen yhteydessä. Lunastuspäivältä ei lasketa osinkoa.

Osaketta koskevat rajoitukset

B-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita. Osakkeella on ainoastaan kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain pakottavien säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet. Osakkeella ei ole äänioikeutta. B-osakkeen haltijalla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen vähimmäisosinkoon. Osake tuottaa kuitenkin oikeuden varojenjakoon siten, että osakkeella on yhtiön purussa tai rekisteristä poistossa etuoikeus korkeintaan osakkeen merkintähintaan,  yllä määritelty osinko-oikeus, sekä lunastusehtoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Osakkeiden takaisin lunastaminen

Osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaiset suostumus- ja lunastuslausekkeet. Lunastusoikeus on ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti A-osakkeiden haltijoilla. Lunastushinta on yksi (1) euro. Jos useampi A-osakkeenomistaja haluaa lunastaa osakkeita, niin osakkeet jaetaan heidän aikaisemman osakeomistuksensa suhteessa, ja tarvittaessa heidän keskinäinen etuoikeutensa ratkaistaan arvalla.

Suostumus- ja lunastuslauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja.

Osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto.

Lunastushinta on osakkeen merkintähinta ja lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa. B-osakkeen omistaja voi vaatia yhtiötä lunastamaan osakkeensa 14 päivän kuluessa lunastusvaatimuksesta. Lunastusvaatimuksen osakkeenomistaja voi kuitenkin aikaisintaan esittää 24 kuukauden kuluttua osakkeen merkintäpäivästä lukien. Yhtiö voi myös oma-alotteisesti lunastaa osakkeen 14 päivän kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon lunastushinnan yhteydessä. Lunastus tapahtuu maksamalla lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle kun yhtiö on maksanut lunastushinnan. Yhtiön lunastusvaatimus katsotaan tehdyksi, kun se on toimitettu osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen tai väestörekisteristä ilmenevään osoitteeseen. Jos lunastushintaa ei jostakin syystä voi maksaa osakkeenomistajalle, lunastushinta voidaan tallettaa aluehallintovirastoon ja lunastuksen katsotaan tapahtuneen, kun lunastushinta on talletettu. Osakkeen merkintähinta kirjataan osake- ja osakasluetteloon kunkin osakkeen kohdalle. Velvollisuus näyttää osakkeen merkintähinta on kuitenkin viime kädessä osakkeenomistajalla. Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta. Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä liitetä arvo-osuusjärjestelmään.

Muuta

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y- tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. Osakkeiden merkintä www.tarkeattekijat.com -palvelussa edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta.  Uudet B-sarjan osakkeet tuottavat osinko-oikeuden ja muut osakkeenomistajan oikeudet välittömästi osakkeiden tultua rekisteröidyksi. Uudelle osakkeelle lasketaan osinkoa yhtiöjärjestyksen mukaisesti merkintää seuraavasta päivästä lukien. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Arvopaperimarkkinalakia ei sovelleta

Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Niistä ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

Helsingissä,

18.01.2021 Hallitus

Sijoita vastuulliseen kiinteistökehitykseen

Tarjoamme 4 kertaa vuodessa tilitettävän 9% osinkotuoton.

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on Tärkeät Tekijät Oy.

2 § Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhtiön toimiala: henkilöstövuokraus, kiinteistöhuolto,

rakennustyöt, hyvinvointi-ja terveyspalvelut ja konsultointipalvelu,

arvopaperi, osake -ja kiinteistökauppa. 

4 § Yhtiön vähimmäispääoma on 2.500 (kaksituhattaviisisataa) euroa ja enimmäispääoma 250.000 (kaksisataaviisikymmentätuhatta) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

5 § Yhtiöllä on osakkeita vähintään sata (100) ja enintään viisikymmentätuhatta (50.000) kappaletta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Yhtiössä on kaksi osakelajia: A- ja B-osakkeet.

A-osakkeet:

A-osakkeet ovat kantaosakkeita, jotka tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet mukaan lukien yhden äänen yhtiökokouksessa.


B-osakkeet:

B-osakkeet ovat sijoitusosakkeita, joihin liittyy seuraavat oikeudet ja velvollisuudet: Osakkeella on ainoastaan kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain pakottavien säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet. Osakkeella ei ole äänioikeutta.

B-osakkeen haltijalla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen vähimmäisosinkoon.

Osake tuottaa kuitenkin oikeuden varojenjakoon siten, että osakkeella on

yhtiön purussa tai rekisteristä poistossa etuoikeus korkeintaan osakkeen merkintähintaan,
jäljempänä määriteltävä osinko-oikeus, sekä
lunastusehtoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.
B-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta) siten, että kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus on yhdeksän (9) prosenttia osakkeen merkintäpäivästä lukien.

Osakkeelle tuleva osinko lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365 tai 366. Osinko lasketaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona osakkeen merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu yhtiön pankkitilille, kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai osakkeen lunastuspäivään.

Kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle pankkitilille siten, että maksupäivä on kiinteästi neljännesvuosittain: 4. tammikuuta, 4. huhtikuuta, 4.heinäkuuta ja 4. lokakuuta.

Osakkeen lunastuspäivänä maksamaton osinko maksetaan lunastuksen yhteydessä. Lunastuspäivältä ei lasketa osinkoa.Osinko maksetaan edellisen tilikauden voittovaroista, ellei yhtiö oman harkintansa mukaan päätä tehdä välitilinpäätöstä. Osingon maksaminen edellyttää, että yhtiö on osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla maksukykyinen.

Osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaiset suostumus- ja lunastuslausekkeet. Lunastusoikeus on ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti A-osakkeiden haltijoilla. Lunastushinta on yksi (1) euro. Jos useampi A-osakkeenomistaja haluaa lunastaa osakkeita, niin osakkeet jaetaan heidän aikaisemman osakeomistuksensa suhteessa, ja tarvittaessa heidän keskinäinen etuoikeutensa ratkaistaan arvalla.

Suostumus- ja lunastuslauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja.

Osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto. Lunastushinta on osakkeen merkintähinta ja lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa. B-osakkeen omistaja voi vaatia yhtiötä lunastamaan osakkeensa 14 päivän kuluessa lunastusvaatimuksesta. Lunastusvaatimuksen osakkeenomistaja voi kuitenkin aikaisintaan esittää 24 kuukauden kuluttua osakkeen merkintäpäivästä lukien. Yhtiö voi myös oma-alotteisesti lunastaa osakkeen 60 päivän kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon lunastushinnan yhteydessä. Lunastus tapahtuu maksamalla lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle kun yhtiö on maksanut lunastushinnan. Yhtiön lunastusvaatimus katsotaan tehdyksi, kun se on toimitettu osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen tai väestörekisteristä ilmenevään osoitteeseen. Jos lunastushintaa ei jostakin syystä voi maksaa osakkeenomistajalle, lunastushinta voidaan tallettaa aluehallintovirastoon ja lunastuksen katsotaan tapahtuneen, kun lunastushinta on talletettu. Osakkeen merkintähinta kirjataan osake- ja osakasluetteloon kunkin osakkeen kohdalle. Velvollisuus näyttää osakkeen merkintähinta on kuitenkin viime kädessä osakkeenomistajalla.

Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta. Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä liitetä arvo-osuusjärjestelmään.

6 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

7 § Hallitus voi valita yhtiölle toimitusjohtajan ja sopia hänen palkkaeduistaan.

8 § Yhtiötä edustaa hallitus. Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

9 § Yhtiötä edustaa myös hallituksen jäsen yksin.

10 § Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12.

11 § Yhtiössä voi olla yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävään toistaiseksi.

12 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään seitsämän päivää ennen kokousta.

13 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen
tilintarkastuskertomuksen
Kokouksessa on päätettävä:

tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä
Kokouksessa on valittava:

hallituksen jäsenet
tilintarkastaja
14 § A-osakkeenomistajilla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä A-osake. B-osakkeiden lunastusoikeudesta sekä B-osakkeita koskevasta suostumuslausekkeesta on määrätty edellä yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä.

Ensisijainen lunastusoikeus on A-osakkeenomistajalla. Jos useampi A-osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan A-osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita. Osakkeen hintana käytetään siirtäjän ja siirron saajan yhteisesti sopimaa kauppahintaa. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

Sijoita vastuulliseen kiinteistökehitykseen

Tarjoamme 4 kertaa vuodessa tilitettävän 9% osinkotuoton.

2021 © Tärkeät Tekijät Oy – Kaikki oikeudet pidätetään.

Website By Make For™

Back to top Arrow